Inclusions Projet vum SAJ

Publié : 12.05.2014
Inclusion_Deierepark.jpg

Projet vum Service d’Activités de Jour (SAJ) vum Nossbierg
an dem Déierepark vum Gaalgebierg vun Esch

An der Zesummenaarbecht mat der Responsabel vum Déirepark vun der Escher Gemeng, ass een Inclusiouns Projet fir Leit mat enger Behënnerung méiglech ginn.

3 Leit aus dem Service d’Activités de Jour (SAJ) ginn mat engem Begleeder regelméisseg an den Déirepark um Gaalgebierg an hëllefen do den Déieren hiren Liewensraum propper ze maachen an propper ze halen. 

 

Matt den adaptéierten Aarbechtskleeder ass den 8. Mee 2014 den „Projet Déirepark » ugaangen.

 

D’Ziel ass dat Leit mat enger Behënnerung sech aktiv um Liewen vun enger Gemeng bedeelegen, an sou hire Beitrag an der Gesellschaft leeschten.

 

Artikel – Le Quotidien 14. Mee 2014

Artikel – Tageblatt 19. Mee 2014

Artikel – Journal 19. Mee 2014

Artikel – Lëtzebuerger Vollek 17. Mee 2014

Artikel – Wort 21. Mee 2014

Search

+