Hierscht-Saison an der Gäertnerei am Parc Housen

Publié : 15.09.2022

Mir sinn op an der Hierscht-Saison
vun 8:30 bis 12:30 a vun 13:15 bis 17:00 Auer
Samsdes 22. an 29. Oktober 2022
vun 8:00 bis 12:00 Auer
10, am Parc – L-9836 Hosingen
Tél. : 26 90 40-40 – Fax : 26 90 40-45
serre.hosingen@apemh.lu – apemh.lu

Flyer Hierscht-Saison

Search

+