Hierscht-Verkaf

Publié : 07.10.2020
A4 ANNONCE APEMH HOUSEN 2 PICTO

Hierscht-Verkaf

Planzen, Coupen an Drëschengestecker fir op den Kirfecht

Atelier’en vun der APEMH am Parc Housen

Mir sinn op an der Hierschtsaison
Méindes 19. bis Freides 30. Oktober 2020
vun 8:30 bis 12:45 a vun 13:30 bis 17:30 Auer
Samsdes 24. an 31. Oktober 2020 vun 8:00 bis 12:00 Auer

10, Parc Hosingen  –  L-9836 Hosingen
T : 26 90 40-40  – Fax : 26 90 40-45
serre.hosingen@apemh.lu  –  apemh.lu

Download eise Flyer hei

Search

+